Definicja Zarządzania – Funkcje i Proces Zarządzania

Bardzo prosta, a jednocześnie trafna definicja zarządzania została sformowana przez w 1988 roku przez dwóch naukowców: Koontz i Waihrich. Stwierdzili oni, że zarządzanie to proces projektowania i utrzymywania środowiska, w którym jednostki, pracując w grupach, skutecznie realizują wybrane cele.

Definicja Zarządzania

Czym jest zarządzanie

Większość definicji zarządzania ma trzy wspólne cechy:
• Zarządzanie jest postrzegane jako proces lub seria ciągłych i powiązanych działań.
• Zarządzanie jest postrzegane jako obejmujące osiąganie celów organizacyjnych.
• Kierownictwo osiąga cele organizacyjne pracując z ludźmi, i przez ludzi.
– Tiernan i in. (1996)

Funkcje zarządzania

• Księgowość i finanse: to system, który rejestruje transakcje biznesowe, przygotowuje sprawozdania finansowe, dostarcza kierownictwu informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji i umożliwia najbardziej efektywne dostarczanie i wykorzystanie funduszy.
• Marketing: jest zarówno funkcją biznesową, jak i filozofią. Jest to funkcja zarządcza, która poprzez systematyczne podejście do identyfikacji potrzeb klientów i zaspokojenia tych potrzeb w celu osiągnięcia zysku.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi: dotyczy zarządzania ludźmi w pracy w sposób, który sprzyja zarówno indywidualnemu dobrostanowi, jak i efektywnemu osiąganiu celów organizacyjnych.
• Produkcja / operacje: to proces przekształcania lub przekształcania zasobów w towary i usługi. Kierownik produkcji zapewni, że odpowiednia ilość produktu zostanie wyprodukowana we właściwym czasie i po najbardziej akceptowalnym koszcie.

Proces i definicja zarządzania

Planowanie: to proces ustalania celów i zadań oraz wybierania przyszłego kierunku działań w celu ich osiągnięcia.
• Organizacja: Obejmuje podział pracy na zadania i pożądania oraz przydzielanie zasobów w celu ich realizacji. Obejmuje również koordynację ludzi w celu wydajnej i harmonijnej pracy na rzecz wspólnego celu.
• Personel: zapewnia rekrutację, selekcję, szkolenie i rozwój odpowiednich pracowników do realizacji celów organizacyjnych.
• Kierowanie: Wpływanie na ludzi, aby chętnie i entuzjastycznie dążyli do osiągnięcia celów organizacyjnych. Menedżer musi kierować, motywować i komunikować się z pracownikami.
• Kontrola: Zapewnia środki do kierowania, regulowania i zarządzania operacjami biznesowymi. Różne czynności są mierzone, oceniane i korygowane.

Proces zarządzania

Menedżerowie znajdują się na różnych poziomach organizacji. Zazwyczaj menedżerowie na różnych poziomach wykonują szereg różnych czynności. W większości organizacji można wyróżnić trzy odrębne, ale czasami nakładające się poziomy zarządzania:

Poziomy zarządzania

Kierownicy wyższego szczebla, na przykład dyrektor generalny, są odpowiedzialni za ogólną misję i kierownictwo organizacji. Najwyżsi menedżerowie kształtują cele organizacyjne, zapewniają zasoby, monitorują postępy i podejmują strategiczne decyzje.

W tym sensie pełnią rolę interfejsu między organizacją a jej otoczeniem zewnętrznym. Reprezentują organizację na spotkaniach zewnętrznych i rozwijają relacje z klientami i dostawcami.

Menedżerowie średniego szczebla i definicja zarządzania

Menedżerowie taktyczni, na przykład kierownik operacyjny, są odpowiedzialni za przełożenie ogólnych planów i celów opracowanych przez menedżerów najwyższego szczebla na konkretne cele i sposoby ich osiągnięcia. Integrują działania różnych grup roboczych, aby zapewnić koordynację. Zapewniają łączność między menedżerami najwyższego szczebla a kierownikami pierwszej linii, a zatem przekazują informacje i komunikację między szczeblami.

Menedżerowie pierwszej linii

Odpowiadają za bezpośredni nadzór i zarządzanie operacyjnymi pracownikami i zasobami. Zapewniają, że pracownicy, którzy wytwarzają towary i usługi organizacji, wypełniają plany opracowane przez kierowników najwyższego szczebla. Menedżerowie pierwszej linii są łącznikiem między personelem zarządzającym a personelem niekierowniczym. Sposób, w jaki interpretują informacje i przekazują je pracownikom, ma istotny wpływ na reakcję pracowników

Definicja zarządzania, umiejętności zarządzania

Umiejętności to umiejętności rozwijane przez menedżerów poprzez wiedzę, informacje, praktykę i zdolności. Umiejętności menedżerskie można podzielić na trzy kategorie:
Techniczny
Umiejętność techniczna to zdolność do wykonania specjalistycznego zadania obejmującego określoną metodę lub proces. Przykładami umiejętności technicznych są marketing, finanse i zasoby ludzkie. Codzienne czynności większości menedżerów obejmują wykorzystanie pewnych umiejętności technicznych. Jednak, w miarę jak menedżerowie rozwijają się w organizacji, spędzają mniej czasu na używaniu tych umiejętności.

Interpersonalne
Aby dobrze współpracować z innymi ludźmi, menedżer potrzebuje dobrych umiejętności interpersonalnych, nazywanych czasem umiejętnościami ludzkimi. Jeśli menedżerowie mają efektywnie radzić sobie z pracownikami, muszą rozwijać swoje umiejętności motywowania i komunikowania się z otaczającymi ich osobami. Umiejętności interpersonalne obejmują umiejętność rozwijania pracy zespołowej i tworzenia harmonijnego środowiska pracy.
Konceptualistyczny
Umiejętności koncepcyjne obejmują zdolność postrzegania organizacji jako całości, rozpoznawania złożonych i dynamicznych problemów oraz badania czynników, które mają wpływ na te problemy i rozwiązywania takich sytuacji.

W miarę awansowania menedżerów w organizacji coraz bardziej polegają na umiejętnościach koncepcyjnych. Najważniejszymi umiejętnościami menedżerów pierwszej linii są umiejętności techniczne i interpersonalne. Dla menedżerów średniego szczebla najważniejsze są umiejętności interpersonalne przy średniej ilości wkładu technicznego i koncepcyjnego. W przypadku menedżerów najwyższego szczebla najważniejsze umiejętności mają charakter koncepcyjny i nie wymagają wkładu technicznego.

Definicja zarządzania i role kierownicze

W swoim klasycznym artykule (The Manager’s Job: Folklore and Fact, HBR, lipiec-sierpień 1975), Henry Mintzberg kwestionuje tradycyjny pogląd na naukę o zarządzaniu i pyta: „Co robią menedżerowie?” Rzuca wyzwanie ogólnie przyjętej definicji zarządzania, która zwykle zakłada, że ​​menedżerowie planują, organizują, koordynują i kontrolują. Mintzberg stwierdza:

„Faktem jest, że te cztery słowa, które zdominowały słownik zarządzania od czasu, gdy francuski przemysłowiec Henri Fayol wprowadził je po raz pierwszy w 1916 r., Niewiele nam mówią o tym, czym właściwie zajmują się menedżerowie. W najlepszym przypadku wskazują na niejasne cele, jakie mają menedżerowie podczas pracy ”.

Mintzberg próbuje oderwać się od tego powszechnego poglądu na zarządzanie i wprowadzić bardziej użyteczny i sensowny opis pracy kierowniczej. Rozprawia się z czterema mitami dotyczącymi zarządzania i sugeruje, że tradycyjny pogląd na zarządzanie nie sprawdza się w praktyce.

„Menedżerowie pracują w niesłabnącym tempie, ich działania charakteryzują się zwięzłością, różnorodnością i nieciągłością oraz są silnie zorientowani na działanie i nie lubią refleksyjnych działań”.

Mintzberg doszedł do wniosku, że jest to dziesięć wspólnych ról, które musi pełnić menedżer. Praca każdego menedżera składa się z pewnej kombinacji tych ról, a role te są ze sobą silnie powiązane. Poziom zarządzania i działalność określą względne znaczenie każdej roli. Dziesięć ról można podzielić na trzy kategorie:

• Interpersonalny – figurant, lider, łącznik
• Informacyjne – obserwator, rozpowszechniacz, rzecznik
• Decyzyjny – przedsiębiorca, osoba zajmująca się zakłóceniami, osoba przydzielająca zasoby, negocjator

Najwyżsi menedżerowie pełnią rolę interpersonalną, która zwykle wynika z ich formalnych uprawnień. Są figurantami pełniącymi funkcję przedstawicieli organizacji

Jeśli interesuje Cię temat definicja zarządzania, podziel się z nami w komentarzu.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz