Organizacja Formalna i Nieformalna

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest organizacja formalna i nieformalna. Formalna organizacja to wzór relacji i zadań określonych przez oficjalne zasady, polityki i systemy. Ma na celu osiąganie celów organizacji w sposób racjonalny i efektywny. Zwykle jest przedstawiony na schematach organizacyjnych.

Organizacja Formalna i Nieformalna

Elementy struktury organizacyjnej

Specjalizacja lub podział pracy odnosi się do zakresu, w jakim praca organizacji jest podzielona na różne zadania, które mają być wykonane przez różne osoby. Adam Smith (1776) argumentował, że podział pracy zwiększa produktywność, zwiększając umiejętności i zręczność każdego pracownika, oszczędzając czas, który jest zwykle tracony na zmienianie zadań i tworzenie wynalazków i maszyn oszczędzających pracę.

Specjalizacja prowadzi do efektywnego wykorzystania siły roboczej, zwiększonej standaryzacji oraz rozwoju wiedzy pracowników poprzez powtarzanie zadania. Jednak powtarzalność pracy może prowadzić do zmniejszenia satysfakcji i motywacji z pracy, niskiej produktywności, absencji, dużej rotacji personelu i niskiej jakości wyników.

Zakres kontroli odnosi się do liczby pracowników podlegających bezpośrednio przełożonemu. Wąska rozpiętość oznacza, że ​​przełożony jest odpowiedzialny za niewielką liczbę pracowników, podczas gdy szeroki zakres kontroli oznacza, że ​​przełożony kieruje dużą liczbą pracowników.

Dzięki szerszemu zakresowi kontroli pracownicy mają zwykle większą swobodę i dyskrecję. Z drugiej strony wąskie zakresy kontroli zwykle prowadzą do wysokiego poziomu nadzoru.
Efektywny zakres kontroli powinien zapewniać pracownikowi pewien stopień swobody, a jednocześnie posiadanie jakiejś formy wskazówek przełożonego powinno wymagać pomocy

Organizacja formalna i nieformalna, inne definicje

Mintzberg (1979) stwierdza, że ​​optymalny zakres kontroli zależy od wielu czynników, w tym od stopnia specjalizacji, podobieństwa zadań, rodzaju dostępnych informacji, potrzeby autonomii, bezpośredniego dostępu do przełożonych oraz umiejętności i doświadczenia zarówno przełożonych, jak i pracowników.

Poziomy hierarchiczne, liczbę poziomów i zakres hierarchii określają relacje raportowania w organizacji od góry do dołu. Organizacje o stosunkowo niewielkiej liczbie poziomów nazywane są strukturami płaskimi, podczas gdy te z wieloma poziomami nazywane są strukturami wysokimi. Istnieje związek między liczbą poziomów w hierarchii a zakresem kontroli.
Wraz ze wzrostem zakresu kontroli hierarchia maleje i odwrotnie, gdy rozpiętość maleje, hierarchia rośnie.

Klasyczni teoretycy rozwinęli „podział pracy” Adama Smitha. Odnosi się to do sposobu, w jaki organizację można podzielić na wyspecjalizowane obszary, które są następnie grupowane w celu utworzenia działów.

Nie ma jednego najlepszego sposobu wyodrębnienia działów, który można zastosować we wszystkich organizacjach lub we wszystkich sytuacjach. Zastosowany typ będzie zależał od danej sytuacji i od tego, co według dyrektora generalnego (CEO) przyniesie firmie najlepsze wyniki.

Zalety formalnej organizacji


• Jedność celów i wysiłku
• Jasna hierarchia dowodzenia i kontroli
• Dobrze zdefiniowane relacje, obowiązki i odpowiedzialność
• Stabilność i przewidywalność
• Wspomaga koordynację i kontrolę


Niedogodności:


• Mniej innowacyjne i adaptacyjne
• Więcej formalności i braku elastyczności
• Wolniejsze podejmowanie decyzji
• Nieskuteczne przepływy informacji
• Brak indywidualnego spełnienia

W nieformalnej organizacji ludzie tworzą małe grupy i stosunki społeczne oraz rozwijają niestandardowe, nieformalne sposoby załatwiania spraw. Grupy społeczne rozwijają wzorce zachowań, przekonania i cele, które różnią się od wymagań formalnej organizacji, a czasem są im przeciwne.

Nieformalna organizacja istnieje, ponieważ:


• Relacje formalne są uważane za zbyt bezosobowe
• Spełnia ludzkie potrzeby przyjaźni i przynależności
• Bezpieczeństwo grupy zapewnia jednostce wsparcie psychologiczne
• Zapewnia podstawę władzy tym, którzy są niezadowoleni z ich oficjalnego wpływu
• Formalna organizacja nie jest uważana za wystarczająco wydajną lub elastyczną.

Nieformalna organizacja, zalety:


• Może usprawnić komunikację
• Może używać nieoficjalnych, ale skutecznych metod
• Może zapewnić większą satysfakcję osobistą
• Bardziej elastyczny i adaptacyjny
Niedogodności:
• Władza kierownicza może zostać podważona
• Cele grupowe mogą być sprzeczne z celami organizacyjnymi
• „Grapevine” może prowadzić do plotek i plotek
• Lojalność może dotyczyć raczej grupy niż organizacji.

Organizacja formalna i nieformalna, podsumowanie

Każdy rodzaj organizacji ma swoje zalety i wady. Jednak organizacja formalna ma o wiele więcej plusów. Dysponuje odpowiednim zapleczem i wiedzą. Dodatkowo posiada atrybut legalności, co może być bardzo pomocne w niektórych sytuacjach.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz