Urlop Okolicznościowy – Jakie są zasady udzielania urlopu

Oprócz standardowego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na etacie, może on wykorzystać również dodatkowy urlop okolicznościowy. Jest on udzielany w związku z istotnymi wydarzeniami w życiu pracownika i osób mu najbliższych – ślubami, pogrzebami, a także narodzinami dziecka.

Urlop Okolicznościowy

Nagłe zdarzenia losowe

Choć praca jest bardzo ważnym aspektem naszego życia codziennego, zdarzają się sytuacje, gdy chwilowo schodzi na drugi plan. Tak bywa, chociażby w dniu, w którym urodzi nam się dziecko lub umrze bliska osoba. Natłok emocji i przeżyć z tym związanych, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych bywa na tyle duży, że trudno jest skupić się na codziennych obowiązkach zawodowych.

Co więcej, w przypadku zarówno narodzin, jak i pogrzebu, konieczne jest wypełnienie licznych formalności. Przyda się wtedy dzień wolny od pracy, który został zapewniony przez ustawodawcę i znalazł swoje odzwierciedlenie w przepisach. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet uzyskanie dwóch dni urlopu okolicznościowego.

Zobacz: Koszty pracy w Polsce.

Co to jest urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to dodatkowy dzień lub dwa wolnego, przysługujące pracownikowi ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Może być udzielony w wyniku sytuacji, jakie do takiego urlopu uprawniają, a jakie są ściśle ustalone przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Aby otrzymać urlop okolicznościowy, podwładny ma obowiązek powiadomić o tym fakcie pracodawcę z wyprzedzeniem. Wyjątkiem są sytuacje nagłe, jak śmierć bliskiej osoby – wtedy należy powiadomić zakład pracy jak najszybciej, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w zakładzie pracy.

Jakie są zasady udzielania urlopu okolicznościowego

Aby otrzymać urlop okolicznościowy, trzeba spełnić wszystkie wymagane formalności, przede wszystkim złożyć wniosek o przyznanie urlopu okolicznościowego, a także przedstawić odpowiednią dokumentację, jak na przykład akt urodzenia dziecka czy akt zgonu. Jeśli nie jest to możliwe w dniu składania wniosku, wszelkie dokumenty trzeba uzupełnić niezwłocznie, jak tylko je otrzymamy. Wymiar urlopu okolicznościowego, jaki przysługuje, zależy od konkretnej sytuacji.

Dwa dni urlopu można wziąć w przypadku, gdy pracownik bierze ślub, urodziło mu się dziecko, zmarł mu małżonek, dziecko, rodzic, a także ojczym lub macocha. Jeden dzień wolnego przysługuje w takich sytuacjach, jak ślub dziecka pracownika, śmierć rodzeństwa, teściowej i teścia, babki i dziadka, a także każdej innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu pracownika lub też znajduje się bezpośrednio pod jego opieką. Dodatkowo możliwe jest wzięcie 2 dodatkowych dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem, które jest młodsze niż 14 lat. Na tę ostatnią okoliczność nie trzeba przedstawiać i dostarczać żadnej dodatkowej dokumentacji.

Za urlop okolicznościowy pracownikowi przysługuje tak samo wyliczane wynagrodzenie, jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. W stawce dziennej brane są pod uwagę wszystkie zmienne, jakie obowiązywały miesiąc przed dniem lub dniami, w które wypadło wolne z tytułu urlopu okolicznościowego. Jest to więc urlop płatny. Warto pamiętać, że urlop okolicznościowy, w odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego nie przechodzi na kolejny rok i suma dni nie kumuluje się.

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy jest prawem pracownika. Pracodawca nie ma prawa odmówić takiego urlopu, w szczególności w sytuacji, gdy pracownik przedstawi dokumenty wyjaśniające przyczynę wzięcia urlopu. Zdarza się, że pracodawca odmawia urlopu okolicznościowego wtedy, gdy pracownik załatwi już sprawy, na jakie chce wziąć urlop.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by o taki urlop wnioskować w późniejszym czasie, jeśli tylko uprawdopodobni się, że dodatkowe wolne jest pracownikowi niezbędne. Z zasady jednak polscy pracodawcy nie robią problemów w przypadku urlopów okolicznościowych i udzielają ich pracownikom wtedy, gdy jest im to potrzebne.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz