Wypowiedzenie Umowy o Pracę – Okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, którego jedni pracownicy się obawiają, inni natomiast sami składają – bo decydują się na odejście od pracodawcy, często do innej firmy lub na własną działalność.

Wypowiedzenie Umowy o Pracę

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy lub pracownika, które skutkuje zakończeniem umowy o pracę. Co więcej, przepisy nie wymagają akceptacji drugiej strony umowy. Jeśli pracownik składa wypowiedzenie, pracodawca po prostu musi je przyjąć.

Zobacz: Nieformalne kontakty w pracy.

Warto jednak zadbać o to, by dokument odbył drogę formalną – wysłać listem poleconym lub mailem z potwierdzeniem odbioru. Unikniemy w ten sposób sytuacji, w których druga strona będzie twierdzić, że takiego pisma nie otrzymała. Wypowiedzenie umowy, czyli rozwiązanie stosunku pracy może odbyć się na trzy sposoby: z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.

Pracownik, który chce złożyć na ręce pracodawcy wypowiedzenie, powinien stworzyć formalny dokument, spełniający wszelkie wymogi pisma urzędowego. A więc musi posiadać miejscowość i datę, dane pracownika, dane pracodawcy, nagłówek (np. Wypowiedzenie umowy o pracę)informację o rozwiązaniu umowy z podaniem daty jej zawarcia, a także okresu wypowiedzenia. Nie jest natomiast obowiązkiem, aby w wypowiedzeniu zawierać informacje na temat jego przyczyn. Pracownik może coś na ten temat napisać, ale nie musi – a pracodawca i tak ma obowiązek wypowiedzenie przyjąć.

Oprócz standardowego wypowiedzenia umowy o pracę istnieje również wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Jest ono możliwe w sytuacji, gdy pracodawca dopuści się naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, a także wtedy, gdy orzeczenie lekarskie stwierdzi, że praca na danym stanowisku wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia skutkuje tym, że umowa kończy się z dniem podanym na piśmie w wypowiedzeniu.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia to rozwiązanie dobre przede wszystkim dla pracownika, zyskuje on bowiem czas na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy.

Jeśli pracował krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli pracował dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata, czas trwania wypowiedzenia to miesiąc. Pracownicy, którzy zatrudnieni byli ponad 3 lata, mają 3 miesiące wypowiedzenia. Okazuje się jednak, że okres wypowiedzenia nie jest obowiązkowy – pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a jednocześnie musi mu płacić za ten okres tak samo, jak wynagrodzenie urlopowe.

Takie rozwiązanie stosowane jest w przypadku, gdy pracownik i pracodawca nie rozstają się w zgodzie lub z różnych względów nie chcą współpracować nawet podczas relatywnie krótkiego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia obowiązuje nie tylko w przypadku terminowych lub bezterminowych umów o pracę, ale również w przypadku umów na okres próbny. Oczywiście, w takiej sytuacji czas trwania wypowiedzenia jest dosyć krótki. Jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, mamy 3 dni wypowiedzenia. Jeśli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące, mamy 1 tydzień wypowiedzenia. Natomiast 2 tygodnie wypowiedzenia przysługują nam wtedy, gdy umowa na okres próbny zawarta została na ponad 3 miesiące.

Jakie mogą być przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę mogą być różne, zarówno te, które leżą po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w sytuacji, gdy pracownik rażąco naruszy wykonywanie swoich obowiązków, nie wywiązuje się ze swoich zadań bądź też w momencie, gdy zakład pracy przestaje istnieć.

Pracownicy wypowiadają umowę o pracę najczęściej wtedy, gdy nie odpowiadają im warunki pracy bądź wynagrodzenia – rzadko kiedy decydujemy się na złożenie wypowiedzenia, gdy nie mamy na oku kolejnego zatrudnienia.

4.6/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz