Zasiłek dla bezrobotnych – Jak zarejestrować się w PUP

Utrata pracy wiąże się często ze strachem o źródło utrzymania. Jednak w wielu sytuacjach osoby, które z dnia na dzień stały się bezrobotne, mają prawo do pobierania zasiłku. Nie są to wysokie kwoty, zawsze jednak jest to jakiś zastrzyk gotówki, który przyda się do momentu znalezienia kolejnego zatrudnienia. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić określone warunki, zarejestrować się w urzędzie pracy, a także złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Nie jest ono bowiem przyznawane automatycznie.

Zasiłek dla Bezrobotnych

Czy jest zasiłek dla bezrobotnych ?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznane osobom bezrobotnym, pod warunkiem że utrata pracy nie nastąpiła z ich winy ani za porozumieniem stron. Zasiłku nie otrzyma również osoba, która z zakładu pracy została zwolniona dyscyplinarnie. Chodzi o wsparcie przede wszystkim tych osób, które nie miały żadnego wpływu na utratę zatrudnienia.

Wysokość zasiłku ustalana jest raz w roku. Obecnie, od 1 czerwca 2022 roku podstawowa kwota zasiłku przez pierwsze trzy miesiące pobierania wynosi 1304,10 zł, a przez kolejne trzy miesiące jest niższa i wynosi 1024,10 zł. Różnice w wysokości zasiłku wynikają również ze stażu pracy. Osoby, które staż pracy mają krótszy niż 5 lat, otrzymają 80 procent kwoty podstawowej. Osoby, które pracowały od 5 do 20 lat, dostaną pełną kwotę podstawową. Natomiast osoby, które przepracowały łącznie ponad 20 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 120 procent kwoty podstawowej.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych ?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które utraciły pracę, zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i w momencie rejestracji są niezwiązane stosunkiem pracy w żadnym wymiarze. Chodzi tu nie tylko o umowy o prace, ale również o własną działalność, umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Warunkiem uzyskania świadczenia jest również udowodnienie przez bezrobotnego, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przez co najmniej 12 był zatrudniony i otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Do tego stażu wlicza się jednak także okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, odbywania zasadniczej służby wojskowej, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie jest natomiast wliczany okres, w którym pracownik przez ponad 30 dni przebywał na bezpłatnym urlopie.

Jak zarejestrować się w PUP (Powiatowym Urzędzie Pracy) ?

Aby zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, można wybrać się do niego osobiście, ale możliwa jest również rejestracja online. W tym pierwszym przypadku na wizytę w urzędzie trzeba się przygotować pod kątem posiadanych dokumentów. Zabieramy ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, świadectwa ukończenia szkół, dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające nasze uprawnienia zawodowe, świadectwa pracy od dotychczasowych pracodawców.

Rejestracja online w urzędzie jest możliwa, gdy bezrobotny posiada profil zaufany lub elektroniczny podpis kwalifikowany. Wniosek online jest bardzo prosty do wypełnienia, przy wysyłaniu podpisuje się go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Bezrobotny otrzymuje również dostęp do konta na rządowej platformie praca.gov.pl. Wszystkie decyzje o zarejestrowaniu jako bezrobotny i o przyznaniu prawa do zasiłku również otrzymuje w wersji elektronicznej.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych ?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie okresowe, którego czas pobierania ustalany jest już w momencie wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. Zasiłek przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy. Okres pobierania świadczenia zależy od tego, jak wysoka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym mieszka osoba pobierająca zasiłek. Im wyższe bezrobocie, tym mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia, a co za tym idzie – dłuższy okres wypłacania świadczenia.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, nawet w maksymalnej kwocie, nie jest zbyt duża. Dlatego też warto okres pobierania zasiłku wykorzystać na aktywne szukanie pracy, ewentualnie na skorzystanie z różnych programów realizowanych w PUP, dzięki którym można podnieść kwalifikacje, a co za tym idzie – zwiększyć szanse na znalezienie dobrego zatrudnienia, lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz